• بازگشت به حرم مطهر            
   • آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی
    آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی
    عکاس: محمد زائرنیا
    تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
    آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی 10
    10
    آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی 11
    11
    آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی 12
    12
    آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی 14
    14
    آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی 16
    16
    آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی 17
    17
    آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی 18
    18
    آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی 19
    19
    آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی 20
    20
    آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی 21
    21
    آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی 23
    23
    آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی 27
    27
    آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی 28
    28
    آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی 29
    29
    آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی 34
    34
    آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی 38
    38
    آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی 39
    39
    آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی 41
    41
    آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی 42
    42
    آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی 43
    43
    آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی 44
    44
    آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی 45
    45
    آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی 46
    46
    آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی 55
    55