• بازگشت به ورزشی            
   • ثبت رکورد جهانی شکستن سنگ در مشهد
    ثبت رکورد جهانی شکستن سنگ در مشهد
    عکاس: محمد حسن صلواتی
    تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۰