• بازگشت به گردشگری            
   • آیین بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
    آیین بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
    عکاس: محمد حسن صلواتی
    تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴