• چهارشنبه،23 آبان 1397
 • ورود
     
   • بازگشت به خبری            
   • پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی

    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی

    عکاس: صادق ذباح
    تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 10
    10
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 11
    11
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 12
    12
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 13
    13
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 14
    14
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 15
    15
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 16
    16
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 17
    17
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 18
    18
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 19
    19
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 2
    2
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 20
    20
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 21
    21
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 22
    22
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 23
    23
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 24
    24
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 25
    25
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 26
    26
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 27
    27
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 28
    28
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 29
    29
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 3
    3
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 30
    30
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 4
    4
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 5
    5
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 6
    6
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 7
    7
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 7-1
    7-1
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 8
    8
    پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی 9
    9