• بازگشت به حرم مطهر            
   • تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی

    مرحوم احمد اقوام شکوهی قدیمی ترین نقاره زن بارگاه قدس امام علی بن موسی الرضا(علیه‌السلام) از سال 1324 در بارگاه منور رضوی نقاره زنی را شروع کرد و حدود 72 سال این وظیفه را برعهده داشت.

    عکاس: محمد زائرنیا
    تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 10
    10
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 11
    11
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 12
    12
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 13
    13
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 14
    14
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 15
    15
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 16
    16
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 17
    17
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 18
    18
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 19
    19
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 20
    20
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 21
    21
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 22
    22
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 23
    23
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 24
    24
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 25
    25
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 26
    26
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 27
    27
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 28
    28
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 29
    29
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 30
    30
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 31
    31
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 32
    32
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 33
    33
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 34
    34
    تصاویری از مرحوم احمد اقوام شکوهی 35
    35