• بازگشت به خبری            
   • آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی
    عکاس: محمد زائرنیا
    تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 10
    10
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 14
    14
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 16
    16
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 18
    18
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 20
    20
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 23
    23
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 25
    25
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 28
    28
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 30
    30
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 32
    32
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 34
    34
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 37
    37
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 38
    38
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 40
    40
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 46
    46
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 48
    48
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 51
    51
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 52
    52
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 60
    60
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 61
    61
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 66
    66
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 68
    68
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 70
    70
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 73
    73
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 74
    74
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 87
    87
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 94
    94
    آغاز عملیات بازپیرایی و ساماندهی پیشخوان آرامگاه فردوسی 99
    99