• چهارشنبه،27 تیر 1397
 • ورود
     
   • بازگشت به حرم مطهر            
   • مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا
    عکاس: محمد زائرنیا
    تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۸
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 10
    10
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 12
    12
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 13
    13
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 14
    14
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 16
    16
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 18
    18
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 19
    19
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 20
    20
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 21
    21
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 22
    22
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 24
    24
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 25
    25
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 26
    26
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 27
    27
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 28
    28
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 29
    29
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 303
    303
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 31
    31
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 32
    32
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 34
    34
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 35
    35
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 36
    36
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 37
    37
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 38
    38
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 39
    39
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 42
    42
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 43
    43
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 44
    44
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 46
    46
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 47
    47
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 48
    48
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 49
    49
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 50
    50
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 52
    52
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 54
    54
    مراسم عزاداری ظهر روز تاسوعا 56
    56