• بازگشت به مستند            
   • مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی
    عکاس: محمد حسین طاقی
    تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۱
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 1
    1
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 10
    10
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 11
    11
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 13
    13
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 14
    14
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 15
    15
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 17
    17
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 18
    18
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 19
    19
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 2
    2
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 20
    20
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 21
    21
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 23
    23
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 25
    25
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 28
    28
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 29
    29
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 3
    3
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 30
    30
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 31
    31
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 32
    32
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 33
    33
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 35
    35
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 36
    36
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 39
    39
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 4
    4
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 40
    40
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 5
    5
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 7
    7
    مراسم عمامه گذاری طلاب غیر ایرانی 9
    9