• بازگشت به مستند            
   • کشتارگاه صنعتی مشهد
    کشتارگاه صنعتی مشهد
    عکاس: محمد حسین طاقی
    تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۲
    کشتارگاه صنعتی مشهد 1
    1
    کشتارگاه صنعتی مشهد 10
    10
    کشتارگاه صنعتی مشهد 11
    11
    کشتارگاه صنعتی مشهد 13
    13
    کشتارگاه صنعتی مشهد 14
    14
    کشتارگاه صنعتی مشهد 15
    15
    کشتارگاه صنعتی مشهد 16
    16
    کشتارگاه صنعتی مشهد 18
    18
    کشتارگاه صنعتی مشهد 19
    19
    کشتارگاه صنعتی مشهد 2
    2
    کشتارگاه صنعتی مشهد 20
    20
    کشتارگاه صنعتی مشهد 21
    21
    کشتارگاه صنعتی مشهد 22
    22
    کشتارگاه صنعتی مشهد 23
    23
    کشتارگاه صنعتی مشهد 24
    24
    کشتارگاه صنعتی مشهد 26
    26
    کشتارگاه صنعتی مشهد 28
    28
    کشتارگاه صنعتی مشهد 31
    31
    کشتارگاه صنعتی مشهد 32
    32
    کشتارگاه صنعتی مشهد 35
    35
    کشتارگاه صنعتی مشهد 36
    36
    کشتارگاه صنعتی مشهد 37
    37
    کشتارگاه صنعتی مشهد 38
    38
    کشتارگاه صنعتی مشهد 39
    39
    کشتارگاه صنعتی مشهد 4
    4
    کشتارگاه صنعتی مشهد 40
    40
    کشتارگاه صنعتی مشهد 41
    41
    کشتارگاه صنعتی مشهد 42
    42
    کشتارگاه صنعتی مشهد 43
    43
    کشتارگاه صنعتی مشهد 44
    44
    کشتارگاه صنعتی مشهد 45
    45
    کشتارگاه صنعتی مشهد 46
    46
    کشتارگاه صنعتی مشهد 47
    47
    کشتارگاه صنعتی مشهد 48
    48
    کشتارگاه صنعتی مشهد 5
    5
    کشتارگاه صنعتی مشهد 6
    6
    کشتارگاه صنعتی مشهد 9
    9