• چهارشنبه،30 مهر 1399
 • ورود
     
   • بازگشت به حرم مطهر            
   • جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع)
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع)

     آئین جزء خوانی قرآن کریم ،  هر روز در ایام ماه مبارک رمضان در صحن آزادی حرم مطهر رضوی و پس از اقامه نماز جماعت صبح برگزار میگردد .

    عکاس: محمد زائرنیا
    تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۰
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 10
    10
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 12
    12
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 14
    14
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 16
    16
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 17
    17
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 18
    18
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 19
    19
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 20
    20
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 21
    21
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 22
    22
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 23
    23
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 24
    24
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 25
    25
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 26
    26
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 27
    27
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 28
    28
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 30
    30
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 34
    34
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 35
    35
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 36
    36
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 37
    37
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 38
    38
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 44
    44
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 46
    46
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 47
    47
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 48
    48
    جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا (ع) 50
    50