• چهارشنبه،30 مهر 1399
 • ورود
     
   • بازگشت به حرم مطهر            
   • بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی

     چراغانی و آذین بندی بارگاه منور رضوی در آستانه ولادت حضرت مهدی موعود (عج)

     
    عکاس: محمد زائرنیا
    تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۱
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 10
    10
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 12
    12
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 13
    13
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 14
    14
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 15
    15
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 16
    16
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 17
    17
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 18
    18
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 19
    19
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 20
    20
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 21
    21
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 22
    22
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 23
    23
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 24
    24
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 25
    25
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 26
    26
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 28
    28
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 30
    30
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 32
    32
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 34
    34
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 36
    36
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 38
    38
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 40
    40
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 42
    42
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 44
    44
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 46
    46
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 48
    48
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 51
    51
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 52
    52
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 54
    54
    بارگاه منور رضوی در آستانه میلاد منجی 56
    56