• بازگشت به مستند            
   • پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس

     پاژ نام زادگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر حماسه‌سرای ایرانی است و نام روستایی واقع در تقاطع جاده کارده به کلات نادری و 15 کیلومتری شمال شهر مشهد می‌باشد. در میانه روستای پاژ و در 700 متری شمال غرب آن دو تپه باستانی به چشم می‌خورد که به آثار و بقایای پاژ قدیم مربوط می‌باشند و موید پیشینه تاریخی این منطقه در سده‌های نخستین پس از اسلام تا قرن نهم و دهم هجری است. 

    عکاس: میثم دهقانی
    تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۵
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 10
    10
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 11
    11
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 12
    12
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 14
    14
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 16
    16
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 18
    18
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 20
    20
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 21
    21
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 22
    22
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 24
    24
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 26
    26
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 28
    28
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 30
    30
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 32
    32
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 34
    34
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 36
    36
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 38
    38
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 40
    40
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 42
    42
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 44
    44
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 46
    46
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 48
    48
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 50
    50
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 52
    52
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 54
    54
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 56
    56
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 58
    58
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 60
    60
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 62
    62
    پاژ ، زادگاه سخن سرای طوس 64
    64