• بازگشت به مستند            
   • کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی
    عکاس: محمد زائرنیا
    تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 10
    10
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 12
    12
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 14
    14
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 15
    15
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 16
    16
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 18
    18
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 20
    20
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 22
    22
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 23
    23
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 24
    24
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 25
    25
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 26
    26
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 27
    27
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 28
    28
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 30
    30
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 32
    32
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 34
    34
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 36
    36
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 38
    38
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 40
    40
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 42
    42
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 44
    44
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 46
    46
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 48
    48
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 50
    50
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 52
    52
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 54
    54
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 56
    56
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 60
    60
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 61
    61
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 62
    62
    کارگاه تولید فرش دستباف آستان قدس رضوی 64
    64