• چهارشنبه،30 مهر 1399
 • ورود
     
   • بازگشت به حرم مطهر            
   • آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی

     ماه رجب گاهِ اعتکاف است. در این ماه، که هنگامه تحول است، عاکفان در صحن و سرای دوست، پله های سلوک را پیموده و به خدا نزدیکتر می شوند. معتکف روزه اش، نمازش و حضورش مایه تقرب است . خالق مهربان قرب خلایق می طلبد و زنگار غفلت از روان می زداید.

     
    عکاس: محمد زائرنیا
    تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 10
    10
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 12
    12
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 13
    13
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 14
    14
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 16
    16
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 18
    18
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 19
    19
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 20
    20
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 21
    21
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 22
    22
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 23
    23
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 24
    24
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 25
    25
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 26
    26
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 27
    27
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 28
    28
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 30
    30
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 32
    32
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 34
    34
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 36
    36
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 38
    38
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 40
    40
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 42
    42
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 44
    44
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 46
    46
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 48
    48
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 50
    50
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 52
    52
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 54
    54
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 56
    56
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 58
    58
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 59
    59
    آئین معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی 60
    60