• بازگشت به ورزشی            
   • دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن

     تیم ملی والیبال نشسته کشورمان موفق شد در نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا با نتیجه 3 بر صفر ژاپن را پشت سر بگذارد.

    عکاس: محمد زائرنیا
    تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۱
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 10
    10
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 12
    12
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 14
    14
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 16
    16
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 18
    18
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 20
    20
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 22
    22
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 24
    24
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 26
    26
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 28
    28
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 30
    30
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 32
    32
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 34
    34
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 36
    36
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 38
    38
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 40
    40
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 42
    42
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 44
    44
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 46
    46
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 48
    48
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 50
    50
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 52
    52
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 54
    54
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 56
    56
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 58
    58
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 60
    60
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 62
    62
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 64
    64
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 66
    66
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن 68
    68