• بازگشت به ورزشی            
   • مسابقات کشتی با چوخه گرماب
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب
    مسابقات کشتی با چوخه در شهر گرماب از توابع استان خراسان رضوی با حضور 145 چوخه کار در گود پهلوان شورورزی برگزار گردید.

     

    عکاس: محمد زائرنیا
    تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۰
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 10
    10
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 12
    12
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 14
    14
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 16
    16
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 18
    18
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 2
    2
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 20
    20
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 21
    21
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 22
    22
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 24
    24
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 26
    26
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 28
    28
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 30
    30
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 32
    32
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 34
    34
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 36
    36
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 38
    38
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 4
    4
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 40
    40
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 42
    42
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 44
    44
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 46
    46
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 48
    48
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 5
    5
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 50
    50
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 52
    52
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 54
    54
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 56
    56
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 58
    58
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 60
    60
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 62
    62
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 64
    64
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 66
    66
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 68
    68
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 7
    7
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 70
    70
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 72
    72
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 74
    74
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 76
    76
    مسابقات کشتی با چوخه گرماب 8
    8