• 75
         ورود دستگاه حفار مکانیزه خط 3 قطارشهری مشهد به ایستگاه باب الجواد (ع)  - 75
        تاریخ درج: 10/04/1397          تعداد مشاهده: 18          آیتم: 1از-1