• 55
         ورود دستگاه حفار مکانیزه خط 3 قطارشهری مشهد به ایستگاه باب الجواد (ع)  - 55
        تاریخ درج: 10/04/1397          تعداد مشاهده: 24          آیتم: 1از-1