• 25
         ورود دستگاه حفار مکانیزه خط 3 قطارشهری مشهد به ایستگاه باب الجواد (ع)  - 25
        تاریخ درج: 10/04/1397          تعداد مشاهده: 31          آیتم: 1از-1